See below for current opportunities to get involved:

Swyddog datblygu (Gogledd Cymru)

Ydych chi’n rhywun blaengar a chryf eich cymhelliant sy’n angerddol am gynaladwyedd a’r economi gylchol?  Os felly, efallai dyma’r rôl i chi!

Mae Benthyg Cymru, llyfrgell pethau Cymru, yn chwilio am swyddog datblygu i ymuno â ni wrth i ni weithio tuag at wneud benthyg yng Nghymru mor hawdd a normal â phicio allan am dorth o fara. Ers dechrau 2021 rydyn ni wedi gweld twf aruthrol, ac wedi cefnogi 11 o leoliadau llyfrgelloedd pethau newydd yn agor ledled de, gorllewin a chanolbarth Cymru. Bellach mae angen i ni nodi cyfleoedd a heriau am y 12 mis nesaf a’r tu hwnt ar yr un pryd â chanolbwyntio ar ehangu’n rhwydwaith yn y gogledd.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio yn y trydydd sector, hyder wrth weithio gydag ystod o bobl a grwpiau, a’r gallu i ddangos blaengarwch i ddod o hyd i atebion creadigol pan fo’u hangen.

Rydym yn agored i lenwi’r rôl hon gyda chontract llawrydd neu weithiwr hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022 gyda’r potensial i ymestyn os byddwn yn llwyddo i gael rhagor o gyllid – y byddwch yn chwarae rhan allweddol yn ei gyflawni.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n dîm bach sy’n gefnogol iawn o weithio hyblyg, gyda ffocws ar gyflenwi canlyniadau.

Hefyd mae Benthyg Cymru yn cydnabod gwerth positif amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio camwahaniaethu. Rydyn ni’n croesawu ac yn annog ceisiadau swydd gan bobl o bob cefndir. Yn arbennig croesawn geisiadau gan ymgeiswyr anabl a Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol (BAME) gan fod pobl BAME ac anabl yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd ledled Benthyg Cymru. Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad positif i gyflogi pobl anabl ac yn gwarantu cyfweld â phob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r isafswm meini prawf hanfodol am y rôl fel maen nhw’n cael eu pennu ym mhroffil y rôl.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn a'r ffurflen gais cyn gwneud cais.

Os hoffech chi drafod y rôl cyn penderfynu am wneud cais, e-bostiwch info@benthyg-cymru.org

Development Officer (North Wales)

Are you a driven self-starter who is passionate about sustainability and the circular economy?  If so, this may be the role for you!

Benthyg Cymru, Wales’ library of things network, is looking for a development officer to join us as we work towards making borrowing in Wales as easy and as normal as popping out for a loaf of bread. Since the beginning of 2021 we’ve seen incredible growth, and have supported 11 new library of things venues to open across south, west and mid-Wales.  We now need to identify opportunities and challenges for the next 12 months and beyond while focusing on growing our network in north Wales.

The ideal candidate will have experience of working in the third sector, be confident about working with a range of people and groups, and be able to demonstrate initiative to find creative solutions where needed.

We are open to filling this role with a freelance or employee contract up until end-March 2022 with the potential to extend if we are successful in obtaining further funding - which you will play a key role in delivering.

We are currently a small team that is very supportive of flexible working, with a focus on delivering outcomes.

Benthyg Cymru also recognises the positive value of diversity, promotes equality and challenges discrimination. We welcome and encourage job applications from people of all backgrounds. We particularly welcome applications from disabled and Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) candidates as BAME and disabled people are currently under-represented throughout Benthyg Cymru. We have made a positive commitment to employing disabled people and guarantee to interview all disabled candidates who meet the minimum essential criteria for the role as set out in role profiles.

Please read the full job description and application form before applying.  

If you’d like to discuss the role before deciding whether to apply, please email info@benthyg-cymru.org

Gweinyddydd

 

Ydych chi’n weinyddydd profiadol gyda phrofiad o gefnogi corff trydydd sector prysur?  Oes gennych chi sgiliau trefnu rhagorol a gallu i droi eich llaw at gyfryngau cymdeithasol neu gyfathrebu trwy wefan pan fo angen?  Os felly, rydyn ni eisiau clywed oddi wrthych chi!

Mae Benthyg Cymru yn chwilio am weinyddydd rhan-amser i ddechrau ar unwaith. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o gartref ac yn gallu dechrau ar unwaith.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n dîm bach sy’n gefnogol iawn o weithio hyblyg, gyda ffocws ar gyflenwi canlyniadau. Contract byr, tymor penodedig, ydy hwn, gyda’r potensial i gael ei estyn os ydyn ni’n llwyddo i sicrhau arian pellach.

Hefyd mae Benthyg Cymru yn cydnabod gwerth positif amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio camwahaniaethu. Rydyn ni’n croesawu ac yn annog ceisiadau swydd gan bobl o bob cefndir. Yn arbennig croesawn geisiadau gan ymgeiswyr anabl a Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol (BAME) gan fod pobl BAME ac anabl yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd ledled Benthyg Cymru. Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad positif i gyflogi pobl anabl ac yn gwarantu cyfweld â phob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r isafswm meini prawf hanfodol am y rôl fel maen nhw’n cael eu pennu ym mhroffil y rôl.

Mae’r disgrifiad swydd llawn yma.

Os hoffech chi drafod y rôl cyn penderfynu am wneud cais, e-bostiwch info@benthyg-cymru.org

Administrator

 

Are you an experienced administrator with experience of supporting a busy third sector organisation?  Do you have excellent organisational skills and an ability to turn your hand to social media or website communications when needed?  If so, we want to hear from you!

Benthyg Cymru is looking for a part-time administrator to start immediately.  The successful applicant will be working from home and able to start immediately.

We are currently a small team that is very supportive of flexible working, with a focus on delivering outcomes. This is a short, fixed-term contract, with the potential to extend if we are successful in obtaining further funding.

Benthyg Cymru also recognises the positive value of diversity, promotes equality and challenges discrimination. We welcome and encourage job applications from people of all backgrounds. We particularly welcome applications from disabled and Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) candidates as BAME and disabled people are currently under-represented throughout Benthyg Cymru. We have made a positive commitment to employing disabled people and guarantee to interview all disabled candidates who meet the minimum essential criteria for the role as set out in role profiles.

The full job description is here.

If you’d like to discuss the role before deciding whether to apply, please email info@benthyg-cymru.org

Community & Volunteering Co-ordinator role at RE:MAKE Newport 

 

Are you passionate about making a real difference to communities in Newport? Do you care about the environment and have bags of enthusiasm to support a fairer, circular economy driven by the community for the community? Is reduce, repair, recycle your motto? Then this could be the role for you!  

We are looking for an outgoing, community-minded volunteer co-ordinator for our innovative new project, “RE:MAKE Newport”, a permanent repair and reuse store. This role would be ideal for someone experienced in community outreach, volunteer co-ordination and a passion for community engagement.  

 

So, a little about us? 

RE:MAKE Newport is an innovative new project led by Repair Cafe Wales and Benthyg Cymru, in partnership with Newport City Homes, to create a permanent repair and reuse store on Skinner Street, Newport.  

The store will facilitate a Library of Things, where people can borrow items for a small fee, and a repair space, where people can get household items fixed for free, as well as attend repair and skill-sharing workshops.  

This is a significant flagship project with the expectation that, should it be successful, it would be replicated at similar sites across Wales. 

The Community & Volunteer Co-ordinator will be responsible for: 

  • Developing & leading on our community outreach strategy by establishing strong relationships with community groups and creating opportunities to promote the project through those groups (talk at events, link into their social media/newsletters etc).  

  • Develop & lead on our marketing strategy both digitally and physically, creating more public awareness around the project 

  • Develop relationships with key stakeholders in the public, private and voluntary sectors to actively promote Remake Newport’s services and volunteer opportunities 

  • Deliver best practice volunteer management across all aspects of the volunteer journey – Recruitment, Induction, Training, Retention, Recognition & Exit 

  • Be the first point of contact for all things volunteering-related 

  • To devise and oversee the maintenance of appropriate recording and reporting systems for volunteering matters 

  • Be able to cover for the store manager where appropriate  

  • We are looking to engage across the diverse communities of Newport both in our volunteering and outreach, therefore you must have a dynamic and adaptable approach to different audiences.  

The full job description is here.

 

If this feels like the role for you, please get in touch with a CV and a covering letter  at hello@remakenewport.org 

We are reviewing applications as they come in. 

 

Benthyg Cymru and Repair Cafe Wales recognise the positive value of diversity, promotes equality and challenges discrimination. We welcome and encourage job applications from people of all backgrounds. We particularly welcome applications from disabled and Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) candidates as BAME and disabled people are currently under-represented throughout Benthyg Cymru and Repair Cafe Wales. We have made a positive commitment to employing disabled people and guarantee to interview all disabled candidates who meet the minimum essential criteria for the role as set out in role profiles